Консульские вопросы

Правила в'їзду - виїзду iноземцiв в Україну

В'їзд (виїзд) іноземців в Україну регулюється Законом України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства вiд 4 лютого 1994 року, Правилами в'їзду iноземцiв в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територію (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 29 грудня 1995 року N1074) та Правилами оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну (постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20 лютого 1999 року N227).

Iноземцi в'їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордонi за нацiональним паспортом i у разi наявностi вiзи, якщо iнший порядок в'їзду не встановлено законодавством України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, а також іноземці та особи без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року мають право в'їжджати в Україну по дійсним паспортним документам з відповідними відмітками органів внутрішніх справ України.

Всi категорiї вiз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.

На території України Департамент консульської служби Мiнiстерства закордонних справ оформляє дипломатичні візи: дипломатичному персоналу iноземних представництв та консульських установ в Українi, членам їхнiх сімей – на термін акредитації;

службовi візи: технiчному персоналу iноземних дипломатичних представництв та консульських установ в Українi, членам їх сімей, представникам міжнародних організацій в Україні – на термін дії службових карток;

візи (типу М) для працівників зарубіжних засобів масової інформації, а також членам їх сімей на термін дiї аккредитації.

Термiн дiї вiз може бути продовжений на території України.

Дипломатичнi та службовi вiзи, виданi дипломатичному персоналу, працiвникам дипломатичних представництв, консульських установ, мiжнародних та iнших акредитованих в Українi органiзацiй, продовжуються Департаментом Консульської служби МЗС України.

Термін дії віз інших типів продовжується органами МВС України.

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 1999 року N227 оформлення вiз для iноземцiв здiйснюється залежно вiд мети їх поїздки в Україну та при наявностi вiдповiдних до цiєї мети документiв (Додаток 1). Залежно вiд перiоду дiї вiзи подiляються на короткотермiновi, якi видаються на перiод до шести мiсяцiв та довготермiновi, якi видаються на перiод вiд шести мiсяцiв до одного року; на одно, двох та багаторазовi, колективнi.

Пiд час тимчасового перебування в Українi iноземцi або особи без громадянства, які прибули в Україну за візами типів "С-3", "Б", "О", "К", "Т", "ОП" або "ТР". не мають права змiнювати статус перебування на будь-який iнший та звертатися за дозволом на постiйне проживання в Українi.

З 1 липня 2001 року згiдно з Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживання" N435 вiд 15.06.01 реєстрацiя iноземцiв, якi в установленому порядку в'їжджають в Україну, та їх паспортних документiв здiйснюється тiльки в пунктах пропуску через державний кордон України органами Державної прикордонної служби України. Подальша реєстрацiя iноземцiв, якi на законних пiдставах тимчасово перебувають на територiї України, та їх паспортних документiв в органах внутрiшнiх справ не провадиться.

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.

Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в'їзду - на термін не  більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; після вступу України до Світової організації торгівлі - для іноземців та осіб без громадянства з держав-членів Світової організації торгівлі - на термін не більш як 180  днів протягом року. Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від  реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору  України на умовах взаємності.

Реєстрацiя iноземцiв, якi в'їжджають в Україну на постiйне проживання, навчання, стажування та роботу буде здiйснюватись органами внутрiшнiх справ у встановленому порядку (Додаток 2).

У випадку втрати на території України національного паспорта iноземець повинен повiдомити органiзацiю, що його приймає, та орган внутрiшнiх справ, який на прохання громадянина видає йому про це довiдку. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни нацiонального паспорту на пiдставi особистої заяви iноземця та клопотання органiзацiї, що його приймає, органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про видачу вiзи на виїзд з України або реєстрацiю нацiонального паспорта iноземця.

Згiдно з постановою Кабінету Міністрів України вiд 5 червня 2000 року N910 та постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01 No.1259 iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Україні чи перебувають в Україні з метою працевлаштування на пiдставi Центру зайнятостi або навчаються у вищих закладах освiти України, в'їжджають в Україну та виїжджають з України за паспортними документами з вiдповiдними вiдмiтками та посвiдками на проживання.

Транзитний проїзд iноземцiв через територiю України дозволяється за наявностi у них транзитної української вiзи, вiзи країни призначення, проїзних квиткiв або iнших документiв, що пiдтверджують транзитний характер поїздки.

Громадяни держав, з якими Україною укладено мiжнароднi угоди про безвiзовi поїздки громадян (Додаток 3), в'їжджають в Україну та виїжджають з України без віз по документам, дiйсним для виїзду за кордон, у разi наявностi страхового полiсу та належним чином оформленого запрошення (в оригiналi) вiд юридичних чи фiзичних осiб в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. Для громадян Росії та Бiлорусi, згiдно з укладеними Угодами, діє безвізовий режим в'їзду в Україну та виїзду з України по документам, що посвідчують особу та підтверджують громадянство. 

  

Додаток 1

Пiдстави для оформлення вiз

П-1 (приватна вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС, або запрошення лiкувального закладу в Українi та iншi документи, що пiдтверджують приватний характер поїздки.

П-2 (приватна вiза) - особиста заява, результати спiвбесiди з працiвником дипломатичного представництва чи консульської установи України, на якого покладено обов'язки щодо прийняття рiшення стосовно оформлення вiзи, та документи, що пiдтверджують українське походження iноземця або особи без громадянства. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 No.1003 візи особам українського походження оформляються на термін до п'яти років.

Б (дiлова вiза) - запрошення встановленого зразка, належним чином оформлене органами МВС.

Т (туристична вiза) - документи, що пiдтверджують туристичний характер поїздки.

Г (вiза для представникiв гуманiтарних мiсiй) - пiдтвердження Комiсiї при Кабiнетi Мiнiстрiв України з питань координацiї, приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить з iноземних держав.

Л (вiза для працiвникiв рятувальних служб) - пiдтвердження, видане МНС.

О (студентська вiза) - запрошення встановленого зразка на навчання, видане Мiносвiти.

М (вiза для працiвникiв засобiв масової iнформацiї) - розпорядження МЗС України щодо оформлення вiзи.

Р (вiза для представникiв релiгiйних мiсiй) - запрошення релiгiйної органiзацiї, засвiдчене Держкомрелiгiї.

ТР-1 (транзитна вiза) - наявнiсть документа, що пiдтверджує транзитний характер поїздки, вiза до третьої країни, проїзний квиток тощо.

ТР-2 (транзитна віза) - документи, що пiдтверджують транзитний характер перевезень вантажним автотранспортом i пасажирським автобусним транспортом через територiю України.

IМ-1 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл на роботу, оформлений Мiнпрацi.

IМ-2 (iммiграцiйна вiза) - дозвiл мiсцевого органу виконавчої влади на постiйне проживання в Українi.

ІМ-3 (iммiграцiйна вiза) - дозвіл  МЗС  щодо оформлення візи членам сім'ї осіб, яким надано статус біженця в Україні;

ОП (вiза для обслуговуючого персоналу транспортних засобiв мiжнародного сполучення) - лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень, видана вiдповiдним компетентним органом держави перебування.

Вiзи iнших типiв оформляються на пiдставi звернення органiв державної влади iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, запрошень мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, а також запрошень встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України зразка вiд фiзичних та юридичних осiб України.

Не вимагаються запрошення для оформлення вiз типiв С,Б,Н,К,П, громадянам країн - членiв Європейського Союзу, Канади, США, Туреччини, Швейцарiї та Японiї (постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 травня 2000 N750, вiд 01 вересня 2000 року N1376, вiд 07 лютого 2001 року N113, вiд 28 лютого 2001 року N192)

У разi потреби працівник дипломатичного представництва чи консульської установи України може затребувати iншi документи, що уточнюють мету поїздки iноземця або особи без громадянства, а також запросити ту чи iншу особу для додаткової спiвбесiди.

 

 Додаток 2

Паспорти, якi не звiльняються вiд реєстрацiї в органах внутрiшнiх справ України:

iноземцiв, якi перебувають в Українi бiльш нiж 6 мiсяцiв;

iноземцiв, якi прямують на навчання та на роботу в Україну за контрактом.

 

Додаток 3

 

Правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав

 

з/п

Країна

Режим поїздок

Примітка *

ДП - власники дипломатичних паспортів

СП - власники службових паспортів

1.                     

Австрія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

2.                     

Австралія

Візовий

 

3.                     

Азербайджан

Безвізовий

 

4.                     

Албанія

Візовий

* крім ДП, СП

5.                     

Алжир

Візовий

 

6.                     

Ангола

Візовий

 

7.                     

Антигуа і Барбуда

Візовий

 

8.                     

Андорра

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

9.                     

Аргентина

Візовий

* крім ДП, СП

10.                  

Афганістан

Візовий

 

11.                  

Багами

Візовий

 

12.                  

Бангладеш

Візовий

 

13.                  

Барбадос

Візовий

 

14.                  

Бахрейн

Візовий

 

15.                  

Беліз

Візовий

 

16.                  

Бельгія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

17.                  

Бенін

Візовий

 

18.                  

Білорусь

Безвізовий (поїздки за внутрішніми паспортами)

 

19.                  

Болгарія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

20.                  

Болівія

Візовий

 

21.                  

Боснія та Герцеговина

Візовий

* крім ДП, СП

22.                  

Ботсвана

Візовий

 

23.                  

Бразилія

Візовий

* крім ДП, СП

24.                  

Бруней Даруссалам

Візовий

* крім ДП, СП

25.                  

Буркіна-Фасо

Візовий

 

26.                  

Бурунді

Візовий

 

27.                

Бутан

Візовий

 

28.                  

Вануату

Візовий

 

29.                  

Ватикан

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

30.                  

Великобританія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

31.                  

Венесуела

Візовий

* крім ДП, СП

32.                  

В'єтнам

Візовий

* крім ДП, СП

33.                  

Вірменія

Безвізовий

 

34.                  

Габон

Візовий

 

35.                  

Гаїті

Візовий

 

36.                  

Гайана

Візовий

 

37.                  

Гамбія

Візовий

 

38.                  

Гана

Візовий

 

39.                  

Гватемала

Візовий

 

40.                  

Гвінея

Візовий

 

41.                  

Гвінея Бісау

Візовий

 

42.                  

Гондурас

Візовий

 

43.                  

Гонконг (Китай)

Безвізовий до 14 діб

 

44.                  

Гренада

Візовий

 

45.                  

Греція

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

46.                  

Грузія

Безвізовий

 

47.                  

Данія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

48.                  

Джібуті

Візовий

 

49.                  

Домініка (Співдружність)

Візовий

 

50.                  

Домініканська Республіка

Візовий

* крім ДП, СП

51.                  

Еквадор

Візовий

 

52.                  

Екваторіальна Гвінея

Візовий

 

53.                  

Еритрея

Візовий

 

54.                  

Естонія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

55.                  

Ефіопія

Візовий

 

56.                  

Єгипет

Візовий

 

57.                  

Ємен

Візовий

 

58.                  

Замбія

Візовий

 

59.                  

Зімбабве

Візовий

 

60.                  

Ізраїль

Візовий (з 09.02.2011 р. – безвізовий до 90 діб протягом 180 діб)

* крім ДП

61.                  

Індія

Візовий

 

62.                  

Індонезія

Візовий

 

63.                  

Ірак

Візовий

 

64.                  

Іран

Візовий

* крім ДП, СП

65.                  

Ірландія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

66.                  

Ісландія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

67.                  

Іспанія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

68.                  

Італія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

69.                  

Йорданія

Візовий

 

70.                  

Кабо-Верде

Візовий

 

71.                  

Казахстан

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

72.                  

Камбоджа

Візовий

* крім ДП, СП

73.                  

Камерун

Візовий

 

74.                  

Канада

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

75.                  

Катар

Візовий

 

76.                  

Кенія

Візовий

 

77.                  

Киргизія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

78.                  

Китай (КНР)

Візовий

* крім ДП, СП

79.                  

Кіпр

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

80.                  

К Н Д Р

Візовий

* крім ДП, СП

81.                  

Колумбія

Візовий

 

82.                  

Конго (Демократична Республіка)

Візовий

 

83.                  

Конго (Народна Республіка)

Візовий

 

84.                  

Корея

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

85.                  

Коста-Ріка

Візовий

 

86.                  

Кот-д'Івуар

Візовий

 

87.                  

Куба

Візовий

* крім ДП, СП, членів екіпажів морських та повітряних суден, а також

поїздок з метою лікування

88.                  

Кувейт

Візовий

 

89.                  

Лаос

Візовий

* крім ДП, СП

90.                  

Латвія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

91.                  

Литва

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

92.                  

Ліберія

Візовий

 

93.                  

Ліван 

Візовий

 

94.                  

Лівія

Візовий

 

95.                  

Ліхтенштейн

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

96.                  

Люксембург

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

97.                  

Маврикій

Візовий

 

98.                  

Мавританія

Візовий

 

99.                  

Македонія

 

 

Візовий.

Поїздки (до 90 діб) з метою ділових контактів, обміну  в  науково-технічній,  освітній,  культурній та спортивній сферах або журналістської діяльності, навчання та лікування, відвідання родичів або знайомих здійснюються без віз на підставі оригіналу запрошення, оформленого відповідно до чинного законодавства України.

В’їзд (до 30 діб) з метою туризму здійснюється без віз на підставі оригіналу договору про надання туристичної  послуги (ваучеру)  і підтвердження  про прийняття іноземного туриста від організації, що здійснює  туристичну діяльність на території України.

* крім ДП, СП

100.               

Малайзія

Візовий

 

101.               

Малі

Візовий

 

102.               

Мальта

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

103.               

Марокко

Візовий

* крім ДП, СП

104.               

Мексика

Візовий

* крім ДП

105.               

Молдова

Безвізовий

 

106.               

Монако

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

107.               

Монголія

Безвізовий (для поїздок зі службовою, туристичною, приватною метою за умови надання документів, що підтверджують мету поїздки)

 

108.               

Непал

Візовий

 

109.               

Нігерія

Візовий

 

110.               

Нідерланди

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

111.               

Німеччина

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

112.               

Нова Зеландія

Візовий

 

113.               

Норвегія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

114.               

О А Е

Візовий

 

115.               

Оман

Візовий

 

116.               

Пакистан

Візовий

 

117.               

Панама

Візовий

* крім ДП, СП

118.               

Парагвай

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

119.               

Перу

Візовий

* крім ДП, СП

120.               

П А Р

Візовий

 

121.               

Польща

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

122.               

Португалія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

123.               

Пуерто-Рико

Візовий

 

124.               

Російська Федерація

Безвізовий (поїздки за внутрішніми паспортами)

 

125.               

Румунія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

126.               

Сальвадор

Візовий

 

127.               

Сан-Марино

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

128.               

Саудівська Аравія

Візовий

 

129.               

Сербія 

Візовий

* крім ДП, СП

130.               

Сьєрра-Леоне

Візовий

 

131.               

Сирія

Візовий

 

132.           

Сінгапур

Візовий

* крім ДП, СП

133.               

Словаччина

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

134.               

Словенія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

135.               

С Ш А

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

136.               

Судан

Візовий

 

137.               

Таджикистан

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

138.               

Таїланд

Візовий

* крім ДП, СП

139.               

Танзанія

Візовий

 

140.               

Туніс

Візовий

 

141.               

Туреччина

Візовий

* крім ДП, СП або спеціальних паспортів

142.               

Туркменістан

Візовий

* крім ДП, СП

143.               

Уганда

Візовий

 

144.               

Угорщина

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

145.               

Узбекистан

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

146.               

Уругвай

Візовий

 

147.               

Філіппіни

Візовий

 

148.               

Фінляндія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

149.               

Франція

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

150.               

Хорватія

Візовий

* крім ДП, СП

151.               

Центральноафри-

канська республіка

Візовий

 

152.               

Чад

Візовий

 

153.               

Чехія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

154.               

Чилі

Візовий

* крім ДП, СП

155.               

Чорногорія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

156.               

Швейцарія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

157.               

Швеція

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

158.               

Шрі-Ланка

Візовий

 

159.               

Ямайка

Візовий

 

160.               

Японія

Безвізовий до 90 діб протягом 180 діб

 

Полезная информация
Новости туризма